IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 s účinností od 25.5.2018

Tyto informace poskytuje:
AVERIA LTD.
Company number 06972108
Enterprise House
2 Pass Street
OL9 6HZ Manchester – Oldham
United Kingdom,
kontaktní telefon: +420 773 626 295,
kontaktní email: events@averia.cz

na základě čl.13 nařízení EU 2016/679 (dále jen jako Nařízení).

1. Vysvětlení pojmů:
1.1. Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjekt údajů.
1.2. Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
1.3. Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.
1.4. Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů, vedená správcem.
1.5. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
1.6. Cookies jsou je malé množství dat, který WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
1.7. Pověřenec pro Ochranu osobních údajů je odborně způsobilý zástupce správce, který dohlíží na transparentnost a zákonné zpracování osobních údajů správcem, dále dohlíží na zajištění integrity dat – jejich zálohování a zabezpečení.

2. Správce (výše uvedená společnost) zpracovává osobní údaje dle Nařízení dle následujících
zásad:
2.1. Zákonnost – zpracovává pouze ty údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků
2.2. Účelovost – údaje jsou shromažďovány jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
2.3. Minimalizace – zpracovává maximální množství, které je nutné k plnění vyjádřených úkolů
2.4. Doba uložení – osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, kdy to je pro dané úkoly nezbytné
2.5. Integrita a důvěrnost – správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně před neoprávněným či protiprávným zpracováním a před ztrátou, zničením či poškozením.

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
3.1. Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem či objednávkou.
3.2. Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.
3.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.
3.4. Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.
3.5. Osobní údaje budou pracovávány a uchovány po dobu následujících 24 měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

4. Důvody zpracování
4.1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
* naplnění právních povinností správce (vedení účetní, daňové a archivní).
* marketingové a obchodní nabídky správce (stažení časopisu, nabídka konferencí, školení a dalších eventů).
* vedení Databáze fyzických osob.
* ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

5. Práva a povinnosti subjektu údajů
5.1. Subjekt je povinen správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
5.2. Subjekt je povinen správci poskytnout ověření poskytnutých údajů.
5.3. Subjekt má práva od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům
5.4. Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů
5.5. Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů
5.6. Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů
5.7. Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.
5.8. Svá práva může subjekt uplatnit:
5.8.1. Datovou schránkou: viz rejstřík
5.8.2. Emailem: events@averia.cz
5.8.3. Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen, viz. bod 5.1.)

6. Práva a povinnosti správce
6.1. Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů
6.2. Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.
6.3. Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.
6.4. Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak. V takovém případě, se lze odvolat na bod 5.3.

7. Oprávněný zájem správce – účely
7.1. Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplívající z obecně právních závazků, předpisů a smluv. Zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a ve vztahu k smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně závaznými předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.
7.2. Ochrana majetku správce, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do objektů správce.
Po dobu do 3 dnů od pořízení záznamu.
7.3. Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 10 let.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů
8.1. Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy správce. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu.
8.2. Subjekt údajů může dle bodu 4.7. tento souhlas kdykoli odvolat.
8.3. Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu.

9. Způsob zpracování osobních údajů
9.1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně
9.2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.
9.3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a Nařízením.

10. Cookies
10.1. Správce na svých internetových stránkách používá „cookies“, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie. (Více informací o cookies najdete ZDE.)

11. Platnost
11.1. Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce e-mailem, nebo jiným vhodným komunikačním kanálem informuje fyzickou osobu nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.
11.2. Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

Sociální sítě:

Časopis ICT NETWORK NEWS:

ICT NETWORK NEWS 7-2022 cover
Přehled zpráv AVERIA.NEWS:
Ergonomické herní křeslo Genesis Astat 700

Milujete dlouhé herní seance, ale vždy vás při nich bolí záda nebo krční páteř? Často je to způsobeno nedostatečným nastavením… [přečíst]

Nové Call of Duty dorazí na PlayStation jako první

Betatest Call of Duty Modern Warfare II začíná již příští měsíc a hráči PlayStation budou mít tu čest vyzkoušet si… [přečíst]

Ondřej Moudrý se stává Chief Commercial Officerem

Česká IT společnost ORBIT (člen skupiny SUDOP GROUP), která se zabývá zejména poskytováním konzultačních a implementačních služeb v oblasti cloudu,… [přečíst]

Microsoft spouští Rewards v Česku a na Slovensku

Věrnostní obchod Microsoft rewards se rozšiřuje do dalších zemí mezi kterými jsou i Česká a Slovenská republika. Tím pádem i… [přečíst]

Ondřej Moudrý se stává Chief Commercial Officerem

Česká IT společnost ORBIT (člen skupiny SUDOP GROUP), která se zabývá zejména poskytováním konzultačních a implementačních služeb v oblasti cloudu,… [přečíst]

Společnost Xerox má nového generálního ředitele

Společnost Xerox oznámila, že do pozice nového generálního ředitele jmenuje její představenstvo Stevena Bandrowzcaka. Po odchodu Johna Visentina působil jako… [přečíst]

Internetovému obchodu Alibaba kvůli uzávěrám v Číně poprvé klesly tržby

Čínskému internetovému obchodu Alibaba Group Holding Ltd. poprvé klesly čtvrtletní tržby, překonaly však odhady analytiků. Důvodem byla omezení související s… [přečíst]

V Dolních Břežanech vznikne inovační centrum, pomůže malým a středním podnikům

V Dolních Břežanech vznikne inovační centrum, pomůže malým a středním podnikům i státní správě. Nové technologie si v něm instituce… [přečíst]

Stovky studentů se v Praze učily programovat drony, akce vyvrcholila soutěží

Dvě stovky studentů a studentek z celého světa se letos zúčastnily letní školy ČVUT, studenti se zde učili programovat drony.… [přečíst]

Úřad provedl rozsáhlé sektorové šetření na potravinářském trhu, věnoval se i zvyšování cen

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže provedl od počátku roku 2021 do června 2022 rozsáhlé sektorové šetření zaměřené na trhy nákupu… [přečíst]

ČD – Telematika má nového předsedu představenstva

Společnost ČD – Telematika má nového předsedu představenstva. Valnou hromadou společnosti byl do této pozice zvolen Jan Hobza. V tříčlenném… [přečíst]

Ceny ojetin na českém trhu v červenci výrazně klesly, nejvíc od dubna 2021

Český sekundární automobilový trh zaznamenal v červenci letošního roku první významnější pokles cen ojetých automobilů za více než rok. Oproti… [přečíst]

Komerční banka se stává vlastníkem Upvestu

Komerční banka se po dvou letech od svého majetkového vstupu do české společnosti Upvest stává jejím vlastníkem. Platforma Upvest překonává… [přečíst]

Dětské hodinky se 4G připojením a funkcí videohovorů

Společnost TCL Communication uvedla na český trh chytré hodinky TCL MOVETIME Family Watch 2. Hodinky určené pro děti od 4… [přečíst]

Gartner: Veeam lídrem v softwarových řešeních pro zálohování a obnovu podnikových dat

Veeam Software oznámil, že jej společnost Gartner zařadila do kvadrantu lídrů v magickém kvadrantu řešení zálohování a obnovy podnikových pro… [přečíst]

Společnost Xerox má nového generálního ředitele

Společnost Xerox oznámila, že do pozice nového generálního ředitele jmenuje její představenstvo Stevena Bandrowzcaka. Po odchodu Johna Visentina působil jako… [přečíst]

Do zahraničních rukou letos přešlo 1 311 firem

Zahraniční podnikatelé v prvním pololetí koupili 1 311 českých firem. To je o necelých osm procent více než ve stejném… [přečíst]

Bolt posílil český tým o Lucii Krahulcovou

Vedení české pobočky Bolt, první evropské superaplikace slučující služby odvozu autem, sdílené mobility a doručování jídel i potravin, se dočkalo… [přečíst]

Absence bezpečnostního auditu se stává rizikem

Společnost GFI Software uvedla, vzhledem k tomu, že již 56 % SMB organizací se stalo terčem kybernetických útoků, vyplatí se… [přečíst]

Musk: Ukáže-li Twitter, jak dokázal pravost účtů, převzetí by mělo proběhnout

Pokud Twitter předloží metodu, jak náhodně vybral sto vzorků účtů a jak dokázal, že jsou tyto účty skutečné, dohoda o… [přečíst]

Konzole Nintenda Switch se ve světě prodalo přes 111 milionů kusů

Konzole Nintenda Switch se podle nejnovějších informací společnosti prodalo více než 111 milionů kusů. Prodeje Nintanda Switch Ze společnosti Nintendo… [přečíst]

Zemědělství šetrné k přírodě nesnižuje produktivitu, zjistila studie

Zemědělské metody šetrné k přírodě zvyšují biologickou rozmanitost, aniž by snižovaly průměrné výnosy. Vyčlenění zemědělské půdy pro přírodu nemá negativní… [přečíst]

Nové zmínky o chystaném Tomb Raider

Společnost Crystal Dynamics za účasti Jeffa Rosse, tvůrce slavné hry Days Gone, oficiálně potvrdila vývoj nového dílu herní série Tomb… [přečíst]

Datovku si zřídilo už přes půl milionu občanů

Datové schránky jsou čím dál oblíbenější. Dokládá to fakt, že tento týden počet zřízených datových schránek fyzických osob překročil číslo… [přečíst]

Britský regulátor předběžně schválil převzetí Avastu firmou NortonLifeLock

Britský antimonopolní úřad (CMA) předběžně schválil koupi české antivirové společnosti Avast americkou softwarovou firmou NortonLifeLock za 8,6 miliardy USD (208,6… [přečíst]

Britský parlament zrušil účet na TikToku po obavách poslanců o bezpečnost dat

Britský parlament zrušil svůj účet na sociální síti TikTok, kde se zaměřoval na mladší publikum. Učinil tak po stížnostech některých… [přečíst]

Ke vzniku Digitální a informační agentury mají námitky resorty i úřad vlády

Ke vzniku Digitální a informační agentury (DIA), jejíž zřízení navrhuje místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan… [přečíst]

Varování NÚKIB k Huawei v roce 2018 bylo na místě, řekl bývalý ředitel Navrátil

Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) k firmě Huawei v roce 2018 bylo na místě. V rozhovoru… [přečíst]

Rusko vyšle na oběžnou dráhu íránský satelit

Ruská raketa Sojuz vynese příští týden na oběžnou dráhu íránský satelit. Podle agentury TASS to oznámila ruská vesmírná agentura Roskosmos.… [přečíst]

ÚOOÚ udělil vnitru milionovou pokutu za předávání dat o zdravotním stavu lidí

Zhruba milionovou pokutu udělil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ministerstvu vnitra. Důvodem bylo neoprávněné policejní zpracovávání údajů o zdravotním… [přečíst]

Rada ČTÚ udělila poštovní licenci pro příští dva roky České poště

Rada Českého telekomunikačního úřadu udělila ve výběrovém řízení poštovní licenci pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024… [přečíst]

Držák na sluchátka SureFire Vinson N2

SureFire Vinson N2 je duální stojan na sluchátka s nastavitelným RGB osvětlením. Má výsuvný držák až pro 2 sluchátka, ale… [přečíst]

Hackerský útok na ŘSD si vyžádal náklady kolem 30 milionů Kč

Náklady na obnovu informačních systémů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) po květnovém hackerském útoku a zvýšení zabezpečení se pohybují kolem… [přečíst]

Deutsche Telekom přináší Google Cloud do svého 5G jádra v rané zkušební verzi

Společnost Deutsche Telekom rozšířila své partnerství s Google Cloud, přičemž americký hyperscaler je nastaven jako hostitel 5G jádra společnosti. Obě… [přečíst]

FTV Prima loni zvýšila zisk o čtvrtinu na 803 milionů Kč

Televizní společnost FTV Prima zvýšila v loňském roce zisk před zdaněním o čtvrtinu na 803 milionů Kč. Tržby stouply o… [přečíst]

Marketing ve společnosti DNS vede Tomáš Prejda

Společnost DNS, jeden z nejvýznamnějších IT distributorů s přidanou hodnotou na českém a slovenském trhu, posiluje své marketingové a obchodní… [přečíst]

Marketing DNS vede Tomáš Prejda

Společnost DNS, jeden z nejvýznamnějších IT distributorů s přidanou hodnotou na českém a slovenském trhu, posiluje své marketingové a obchodní… [přečíst]

Další várka letních slev od Sony

Ne vždycky jsou peníze na nové hry. Hráči tak dost často čekají na slevy, aby si svou vysněnou hru mohli… [přečíst]

Superhrdinové se oblékli do letních šatů

S hrami na téma Marvelu se v posledních letech roztrhl pytel. Vývojáři nezapomínají ani na starší kousky, a tak do… [přečíst]

Fotovoltaika: Kdy se vyplatí a jakou lze získat dotaci, poradí v září veletrh FOR ARCH

Stoupající ceny energií v současnosti nutí české domácnosti stále častěji vyhledávat možnosti energetické soběstačnosti. Obřímu zájmu se těší budování fotovoltaických… [přečíst]

Vláda USA investuje do rozvoje internetové připojení ve venkovských oblastech

Vláda USA oznámila, že vyčlení přes 400 milionů dolarů (asi 9,6 miliardy korun) na investice do rozvoje vysokorychlostního internetu ve… [přečíst]

Na MIT vyvinuli nalepovací ultrazvukovou náplast

Vědci z Massachusettského technologického institutu (MIT) vynalezli náplast, která dokáže snímat ultrazvukem vnitřnosti člověka během každodenních činností. Vynález označují za… [přečíst]

Aruba stanovila spuštění zpožděného datového centra v Římě na rok 2023

Italský poskytovatel cloudu a hostingu Aruba oznámil nové datum dokončení svého zpožděného datového centra v Římě. Společnost oznámila, že její… [přečíst]

V srpnu začne vysílat nový sportovní kanál Canal+ Sport

V ČR na začátku srpna odstartuje nový sportovní televizní program Canal+ Sport. Jeho hlavním tahákem má být nejvyšší anglická fotbalová… [přečíst]

Rusko pokutuje WhatsApp a majitele aplikací Snapchat a Tinder kvůli ukládání dat

Ruský soud vyměřil pokutu provozovateli aplikace WhatsApp a také majitelům aplikací Snapchat a Tinder. Sankce je za odmítnutí nařízení, podle… [přečíst]

Zákon umožní NÚKIBu vydávat certifikace v kybernetické bezpečnosti

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se stane takzvaným vnitrostátním orgánem certifikace v kybernetické bezpečnosti. Bude vydávat certifikáty… [přečíst]

Bitcoin a ethereum míří k nejlepšímu měsíci od loňska

Bitcoin a ethereum, dvě největší kryptoměny, míří k nejlepšímu měsíčnímu výkonu od roku 2021. Obě těží z oživeného zájmu investorů… [přečíst]

Gartner: Růst prodeje polovodičů letos zpomalí, příští rok prodej klesne

Tempo růstu prodeje polovodičů v letošním roce zpomalí a příští rok prodej kvůli slabému odbytu mobilních telefonů a osobních počítačů… [přečíst]

Češi kupují repasovanou elektroniku, starou ale neprodávají

Tři z pěti Čechů by si koupili chytrý telefon z druhé ruky. Spotřebitelé si od nákupu použitých telefonů slibují zejména… [přečíst]

Rusko zůstane na ISS až do roku 2028

Moskva počítá s tím, že Rusko zůstane na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) přinejmenším do roku 2028, kdy by měla být… [přečíst]