IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 s účinností od 25.5.2018

Tyto informace poskytuje:
AVERIA LTD.
Company number 06972108
Enterprise House
2 Pass Street
OL9 6HZ Manchester – Oldham
United Kingdom,
kontaktní telefon: +420 773 626 295,
kontaktní email: events@averia.cz

na základě čl.13 nařízení EU 2016/679 (dále jen jako Nařízení).

1. Vysvětlení pojmů:
1.1. Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjekt údajů.
1.2. Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
1.3. Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.
1.4. Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů, vedená správcem.
1.5. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
1.6. Cookies jsou je malé množství dat, který WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
1.7. Pověřenec pro Ochranu osobních údajů je odborně způsobilý zástupce správce, který dohlíží na transparentnost a zákonné zpracování osobních údajů správcem, dále dohlíží na zajištění integrity dat – jejich zálohování a zabezpečení.

2. Správce (výše uvedená společnost) zpracovává osobní údaje dle Nařízení dle následujících
zásad:
2.1. Zákonnost – zpracovává pouze ty údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků
2.2. Účelovost – údaje jsou shromažďovány jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
2.3. Minimalizace – zpracovává maximální množství, které je nutné k plnění vyjádřených úkolů
2.4. Doba uložení – osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, kdy to je pro dané úkoly nezbytné
2.5. Integrita a důvěrnost – správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně před neoprávněným či protiprávným zpracováním a před ztrátou, zničením či poškozením.

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
3.1. Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem či objednávkou.
3.2. Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.
3.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.
3.4. Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.
3.5. Osobní údaje budou pracovávány a uchovány po dobu následujících 24 měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

4. Důvody zpracování
4.1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
* naplnění právních povinností správce (vedení účetní, daňové a archivní).
* marketingové a obchodní nabídky správce (stažení časopisu, nabídka konferencí, školení a dalších eventů).
* vedení Databáze fyzických osob.
* ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

5. Práva a povinnosti subjektu údajů
5.1. Subjekt je povinen správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
5.2. Subjekt je povinen správci poskytnout ověření poskytnutých údajů.
5.3. Subjekt má práva od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům
5.4. Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů
5.5. Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů
5.6. Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů
5.7. Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.
5.8. Svá práva může subjekt uplatnit:
5.8.1. Datovou schránkou: viz rejstřík
5.8.2. Emailem: events@averia.cz
5.8.3. Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen, viz. bod 5.1.)

6. Práva a povinnosti správce
6.1. Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů
6.2. Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.
6.3. Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.
6.4. Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak. V takovém případě, se lze odvolat na bod 5.3.

7. Oprávněný zájem správce – účely
7.1. Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplívající z obecně právních závazků, předpisů a smluv. Zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a ve vztahu k smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně závaznými předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.
7.2. Ochrana majetku správce, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do objektů správce.
Po dobu do 3 dnů od pořízení záznamu.
7.3. Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 10 let.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů
8.1. Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy správce. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu.
8.2. Subjekt údajů může dle bodu 4.7. tento souhlas kdykoli odvolat.
8.3. Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu.

9. Způsob zpracování osobních údajů
9.1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně
9.2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.
9.3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a Nařízením.

10. Cookies
10.1. Správce na svých internetových stránkách používá „cookies“, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie. (Více informací o cookies najdete ZDE.)

11. Platnost
11.1. Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce e-mailem, nebo jiným vhodným komunikačním kanálem informuje fyzickou osobu nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.
11.2. Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

Sociální sítě:

Časopis ICT NETWORK NEWS:

ICT NETWORK NEWS 9-2022
Přehled zpráv AVERIA.NEWS:
Microsoft nabízí Sony smlouvu o ponechání Call of Duty

Technologický gigant Microsoft podle nejnovějších zpráv nabídl společnosti Sony zachování série Call of Duty na jejich konzolích. Microsoft a série… [přečíst]

CD Projekt Red odhalil next-gen záběry z The Witcher 3

Herní studio CD Projekt Red poprvé zveřejnilo první záběry z chystaného next-gen updatu ze Zaklínače 3. Máme se na co… [přečíst]

Robotičtí kurýři budou operovat ve Starém Městě Tallinnu

Město Tallinn podepsalo dohodu s robotickou kurýrní společností Cleveron Mobility o poskytování bezpilotních služeb doručování balíků na Starém Městě. Rozvoj… [přečíst]

Podzimní slevy na Steamu jsou zde

Na populární platformě Steam odstartoval podzimní výprodej. Slevové období potrvá do konce listopadu. Podzimní výprodej na platformě Steam Další slevová… [přečíst]

Epic Games nabízí Star Wars zdarma

Společnost Epic Games stejně jako každý týden nabízí hru zdarma! Minule jsme si mohli vyzvednout stejnojmennou hru, jako série hororových… [přečíst]

Pro výzkum umělé inteligence používají studenti FIT ČVUT špičkový software

Výzkumy v oblasti strojového učení a hlubokých neuronových sítí vyžadují časovou a finanční náročnost a extrémně výkonný softwarový systém. Na… [přečíst]

Hra Risen zavítá na konzole

Titul Risen je hra vyvíjená vývojáři z německého studia Piranha Bytes, jenž představuje duchovního nástupce videoherní série Gothic. Risen na… [přečíst]

Kvůli neefektivnímu řízení sítí má 35 % firem problémy s fungováním aplikací

Společnost GFI Software uvedla, že podle jejího dotazování provedeného mezi partnery a zákazníky po celém světě, roste počet organizací, které… [přečíst]

Soul byl na výstavě v Barceloně korunován chytrým městem roku

Hlavní město Jižní Koreje, Soul, bylo jmenováno Smart City roku 2022 na World Smart City Awards na Smart City Expo… [přečíst]

Vědci z Technické univerzity Ostrava studují výbuchy za nízkých teplot

Vědci z VŠB – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) mohou jako první na světe studovat výbuchy za nízkých teplot. K dispozici… [přečíst]

Liberecký kraj pracuje na digitální technické mapě, zjednoduší stavební řízení

Liberecký kraj pracuje na digitální technické mapě kraje s cílem zjednodušit stavební řízení. Úředníci, stavbaři, ale také města, obce nebo… [přečíst]

HP chce do konce fiskálního roku 2025 zrušit až 12 procent pracovních míst

Americký výrobce počítačů HP se chystá do konce finančního roku 2025 zrušit 4000 až 6000 pracovních míst, což je až… [přečíst]

Jak zažíváme chlad a jak se zahřát

Lidé jsou spolu s ostatními savci a ptáky teplokrevní. K udržení stálé vnitřní tělesné teploty mezi 37 a 37,5 stupně… [přečíst]

Europoslanci schválili posílení ochrany kritické infrastruktury v EU

Europoslanci dnes podpořili větší ochranu kritické infrastruktury v Evropské unii. Nově schválená unijní pravidla se mají týkat například zásobování potravinami… [přečíst]

MZe dá 251 milionů korun na výzkum snižování spotřeby hnojiv nebo pesticidů

Ministerstvo zemědělství (MZe) v příštích třech letech rozdělí 251 milionů korun v programu Země mezi 22 výzkumných projektů. Projekty byly… [přečíst]

Vychytaná 4K autokamera Mio MiVue 886

Společnost Mio Technology je tchajwanská firma zabývající se, mimo jiné, výrobou velice kvalitních autokamer. My se podíváme na Mio MiVue 886,… [přečíst]

Orange spouští 5G v Botswaně

Orange oznámil, že jeho botswanská pobočka je první na africkém kontinentu, která nabízí služby 5G. Orange Botswana spustila 5G 11.… [přečíst]

Hra Forever Skies odhaluje nový biom

Forever Skies je postapokalyptická survival hra z první osoby vytvářena vývojáři ze studia Far From Home S.A., jenž byla pár… [přečíst]

PETA žádá režim ochrany zvířat do God of War: Ragnarök

Nezisková organizace nesoucí název PETA žádá přidání vlastního režimu do God of War: Ragnarök. Organizaci vadí, že zvířata ve hře… [přečíst]

Uvítali byste open-world hru John Wick?

Dnes již legendární trilogie John Wick 3 si získala vysoký počet fanoušků. Přesune se značka do světa her, nebo zůstane… [přečíst]

Odvolaní členové dozorčí komise Rady ČT žádají o ušlou odměnu 2,6 milionu Kč

Odvolaní členové dozorčí komise Rady České televize žádají po televizi kvůli svému nezákonnému odvolání náhradu ušlé odměny 2,6 milionu korun.… [přečíst]

Společnost Xerox jmenuje Johna Bruna prezidentem a provozním ředitelem

Společnost Xerox oznámila jmenování Johna Bruna do funkce prezidenta a provozního ředitele. Bruno přichází do týmu po povýšení Stevena Bandrowczaka… [přečíst]

Letecký a kosmický průmysl ČR má novou jednotnou oborovou asociaci

Asociace leteckých a kosmických výrobců (ALV ČR) a Svaz českého leteckého průmyslu (SČLP) dokončily sloučení do Asociace leteckého a kosmického… [přečíst]

Sněmovna schválila vznik agentury, která má propojit informační systémy správy

Propojit informační systémy veřejné správy a zajistit nadresortní sdílení digitálních služeb má státní agentura, jejíž vznik Sněmovna přes odpor opozice… [přečíst]

Přenosný reproduktor CARNEO TwinDragon surround 60W

Do AVERIA TECH LABU jsme dostali na vyzkoušení přenosný reproduktor CARNEO TwinDragon. Je odolný, pěkně zpracovaný, má velmi dobrý zvuk. A… [přečíst]

Přenosný reproduktor CARNEO TwinDragon surround 60W

Do AVERIA TECH LABU jsme dostali na vyzkoušení přenosný reproduktor CARNEO TwinDragon. Je odolný, pěkně zpracovaný, má velmi dobrý zvuk. A… [přečíst]

Vychytaná 4K autokamera Mio MiVue 886

Společnost Mio Technology je tchajwanská firma zabývající se, mimo jiné, výrobou velice kvalitních autokamer. My se podíváme na Mio MiVue… [přečíst]

Callisto Protocol láká na nový trailer

Vývojáři z amerického Striking Distance Studios zveřejnili nový launch trailer na The Callisto Protocol, kterým lákají na brzké vydání.  The… [přečíst]

EU se blíží financování vlastního satelitního internetového systému

Země Evropské unie (EU) a úředníci Evropského parlamentu se blíží finalizaci dohody o uvedení satelitního internetového systému na oběžnou dráhu… [přečíst]

NFS Unbound vynechá drag racing

Oznámení Need for Speed Unbound přišlo tak nečekaně a rychle jako hra samotná. Jenže tento rychlý nástup se neobešel bez… [přečíst]

Sonic Frontiers na Steamu trhá rekordy

Před nedávnem vyšla očekávaná hra od vývojářů Sonic Team jmenující se Sonic Frontiers, kterou v jednu chvíli hrálo vícero hráčů… [přečíst]

Přichází patch číslo 9 do Baldur’s Gate 3 + informace o vydání

Baldur’s Gate 3 se dlouhé roky trápí v předběžném přístupu, ale brzy by se hra mohla dočkat finálního data vydání.… [přečíst]

Připravovaná zombie hra Dead Island 2 dostává odklad

Vývojáři ze anglické společnosti Dambuster Studios, kteří hru vytváří se omlouvají a žádají o 3 měsíce navíc, ale slibují, že… [přečíst]

Epic Games nabízí opět dvě hry zdarma

Společnost Epic Games jako každý týden nabízí dvě hry zdarma! Minule jsme si mohli vyzvednout taktickou strategii Shadow Tactics: Blades… [přečíst]

Nejčastější chyby v online marketingu

Přestože pro nás online marketing není žádnou novinkou a většina firem se ho už naučila efektivně využívat, stále se setkáváme… [přečíst]

MediaTek podrobně popisuje, jak se blíží MLO ve Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 je více než jen rychlost. Pro pracovníky v tomto odvětví je stále jasnější, že má-li bezdrátová technologie lépe… [přečíst]

Limitovaná edice sluchátek Bose QuietComfort 45 v matně šedé Eclipse Gray se zlatým logem

BaSys představuje na českém trhu limitovanou edici bezdrátových sluchátek ikonického designu Bose QuietComfort 45 Eclipse Grey. Jen 100 českých zákazníků… [přečíst]

Blíží se konec čtvrté sezóny třetí kapitoly ve Fortnite

Většina hráčů zná Forntite, někteří na něj mají pozitivní a jiní zase negativní názor, ale rozhodně se všichni shodneme, že… [přečíst]

Obrovský únik Steam klíčů Bulánků

V roce 2001 vyšel první díl 2D hry nesoucí název Bulánci, který od hráčů sklidil velký úspěch. Nyní po více… [přečíst]

Zaklínač 3 obdrží next-gen aktualizaci

Vývojáři z CD Projekt Red dnes překvapili, když oznámili oficiální datum vydání next-gen aktualizace na Zaklínače 3. Next-gen update na… [přečíst]

Uniview je novou značkou v portfoliu ATC

Společnost AT Computers má v sortimentu nově i IP kamery značky Uniview. Produkty již má skladem pro Českou republiku i… [přečíst]

Worok Hackeři zneužívají Dropbox API k exfiltraci dat

Nedávno objevená kyberšpionážní skupina nazvaná Worok ukrývá malware ve zdánlivě neškodných obrázkových souborech, což potvrzuje zásadní článek v infekčním řetězci… [přečíst]

Automotive v ČR 2020-2021: Růst tržeb i zisku, ale pod úrovní 2019

Největším českým firmám, které podnikají v segmentu automobilového průmyslu, mezi lety 2020 a 2021 kumulovaně vzrostly tržby i zisk. Podle… [přečíst]

Airspan Networks si ve třetím čtvrtletí zajistila smlouvy na 87 nových privátních sítí

Společnost Airspan Networks si zajistila smlouvy na poskytování 87 nových soukromých sítí 4G/5G ve třetím čtvrtletí roku 2022, protože, jak… [přečíst]

Dodavatel bez potřebného oprávnění k plnění zakázky nemá aktivní legitimaci k podání námitek a návrhu

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad podaný Podnikatelským inkubátorem Kroměříž, spol. s r. o., a potvrdil… [přečíst]

Junior, medior a senior, kdo je kdo v IT a proč

V softwarovém inženýrství se kariérní růst odvíjí od toho, kolik znalostí a zkušeností jste získali. Navzdory všeobecnému přesvědčení, vysokoškolský titul… [přečíst]

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) vznikají biomateriály budoucnosti

Věděli jste, že problematikou a vývojem kvalitního biomateriálu se v rámci výzkumu zabývají i na UTB ve Zlíně, konkrétně výzkumný… [přečíst]

Počet uživatelů digitálních peněženek v Česku se za rok téměř zdvojnásobil

Češi stále víc preferují moderní způsoby online plateb za zboží a služby. Nejpoužívanější platební formou sice zůstává platební karta, znatelný… [přečíst]

Počet uživatelů digitálních peněženek v Česku se za rok téměř zdvojnásobil

Češi stále víc preferují moderní způsoby online plateb za zboží a služby. Nejpoužívanější platební formou sice zůstává platební karta, znatelný… [přečíst]

Estonská společnost spouští autonomní shuttle nové generace

Estonská technologická společnost Auve Tech uvádí na trh samořídící shuttle nové generace, který umožňuje jízdu v různých povětrnostních a dopravních… [přečíst]