IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 s účinností od 25.5.2018

Tyto informace poskytuje:
AVERIA LTD.
Company number 06972108
Enterprise House
2 Pass Street
OL9 6HZ Manchester – Oldham
United Kingdom,
kontaktní telefon: +420 773 626 295,
kontaktní email: events@averia.cz

na základě čl.13 nařízení EU 2016/679 (dále jen jako Nařízení).

1. Vysvětlení pojmů:
1.1. Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjekt údajů.
1.2. Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
1.3. Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.
1.4. Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů, vedená správcem.
1.5. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
1.6. Cookies jsou je malé množství dat, který WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
1.7. Pověřenec pro Ochranu osobních údajů je odborně způsobilý zástupce správce, který dohlíží na transparentnost a zákonné zpracování osobních údajů správcem, dále dohlíží na zajištění integrity dat – jejich zálohování a zabezpečení.

2. Správce (výše uvedená společnost) zpracovává osobní údaje dle Nařízení dle následujících
zásad:
2.1. Zákonnost – zpracovává pouze ty údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků
2.2. Účelovost – údaje jsou shromažďovány jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
2.3. Minimalizace – zpracovává maximální množství, které je nutné k plnění vyjádřených úkolů
2.4. Doba uložení – osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, kdy to je pro dané úkoly nezbytné
2.5. Integrita a důvěrnost – správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně před neoprávněným či protiprávným zpracováním a před ztrátou, zničením či poškozením.

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
3.1. Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem či objednávkou.
3.2. Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.
3.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.
3.4. Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.
3.5. Osobní údaje budou pracovávány a uchovány po dobu následujících 24 měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

4. Důvody zpracování
4.1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
* naplnění právních povinností správce (vedení účetní, daňové a archivní).
* marketingové a obchodní nabídky správce (stažení časopisu, nabídka konferencí, školení a dalších eventů).
* vedení Databáze fyzických osob.
* ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

5. Práva a povinnosti subjektu údajů
5.1. Subjekt je povinen správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
5.2. Subjekt je povinen správci poskytnout ověření poskytnutých údajů.
5.3. Subjekt má práva od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům
5.4. Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů
5.5. Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů
5.6. Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů
5.7. Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.
5.8. Svá práva může subjekt uplatnit:
5.8.1. Datovou schránkou: viz rejstřík
5.8.2. Emailem: events@averia.cz
5.8.3. Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen, viz. bod 5.1.)

6. Práva a povinnosti správce
6.1. Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů
6.2. Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.
6.3. Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.
6.4. Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak. V takovém případě, se lze odvolat na bod 5.3.

7. Oprávněný zájem správce – účely
7.1. Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplívající z obecně právních závazků, předpisů a smluv. Zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a ve vztahu k smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně závaznými předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.
7.2. Ochrana majetku správce, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do objektů správce.
Po dobu do 3 dnů od pořízení záznamu.
7.3. Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 10 let.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů
8.1. Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy správce. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu.
8.2. Subjekt údajů může dle bodu 4.7. tento souhlas kdykoli odvolat.
8.3. Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu.

9. Způsob zpracování osobních údajů
9.1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně
9.2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.
9.3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a Nařízením.

10. Cookies
10.1. Správce na svých internetových stránkách používá „cookies“, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie. (Více informací o cookies najdete ZDE.)

11. Platnost
11.1. Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce e-mailem, nebo jiným vhodným komunikačním kanálem informuje fyzickou osobu nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.
11.2. Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

Sociální sítě:

Časopis ICT NETWORK NEWS:

ICT NETWORK NEWS 1-2023 cover
Přehled zpráv AVERIA.NEWS:
Hlavní město valorizuje nájmy v nebytových prostorách pouze o polovinu míry inflace

Pražští radní na pondělním jednání schválili valorizaci nájemného a pachtovného nebytových prostor, budov a pozemků v majetku Prahy pro letošní… [přečíst]

NKÚ: Dotace na genderové audity ke snížení rozdílů v postavení žen a mužů příliš neposloužily

NKÚ prověřil využití dotací určených v letech 2014 až 2021 na tzv. genderové audity a zavedení jejich doporučení do praxe.… [přečíst]

30 let ČR: ekonomické subjekty a odvětvová struktura ekonomiky

Ekonomické subjekty Přechod k tržnímu hospodářství mimo jiné znamenal znovuzavedení soukromého vlastnictví a v návaznosti na to i soukromého podnikání –… [přečíst]

Dubnový seminář FIP Academy: nanofiltry i kvantové počítače

Využití grafitického nitridu uhlíku pro vývoj nanofiltrů účinných proti bakteriím a virům a kvantová chemie na kvantových počítačích budou ústředními… [přečíst]

Mise LUGO získává další finance od programu ESA Discovery

Pokračování mezinárodní mise Lunar Geology Orbiter (LUGO) potvrdila minulý týden Evropská vesmírná agentura (ESA). Projekt se tak přesouvá do další… [přečíst]

TD SYNNEX získala nejvyšší status AWS Premier Tier Services Partner

Společnost TD SYNNEX, přední světový distributor a agregátor řešení pro IT ekosystém, získala status Premier Tier Services Partner v síti… [přečíst]

Připravujeme zahradu na jaro

Říká se „Březen, za kamna vlezem“, jenže pokud máte vlastní zahrádku, možná bude lepší trávit čas na čerstvém vzduchu než… [přečíst]

Centrum v Brně buduje tým, který bude zkoumat možnosti léčby různých nemocí

V Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (ICRC FNUSA) vzniká tým, který bude zkoumat možnosti… [přečíst]

Česká firma Aers vyrábí bateriová úložiště z použitých baterií z elektromobilů

Česká společnost Aers ze skupiny Fenix vyrábí z použitých baterií z elektromobilů bateriová úložiště pro domácnosti s vlastními fotovoltaickými panely.… [přečíst]

Mendelova univerzita chce posílit odolnost venkova proti klimatické změně

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně chystají semináře i webový portál pro vlastníky zemědělské půdy s cílem posílit odolnost venkova… [přečíst]

Čtyři z pěti internetových prodejců kontrolovaných ČOI vloni porušili zákon

Téměř 80 procent kontrol internetových prodejců, které loni provedla Česká obchodní inspekce (ČOI), odhalilo porušení právních předpisů. Nejčastěji obchodníci neinformovali… [přečíst]

Bitcoin stoupl na devítiměsíční maximum, těží z neklidu v bankovním sektoru

Kryptoměna Bitcoin se dostala na devítiměsíční maximum nad 28.500 dolarů (zhruba 637.300 Kč), později ale část zisků smazala. Kvůli neklidu… [přečíst]

Microsoft vylepší Office 365 umělou inteligencí na způsob ChatGPT

Microsoft vylepší svou sadu podnikového softwaru Office 365 umělou inteligencí na způsob populární chatovací aplikace ChatGPT. Technologie Copilot bude k… [přečíst]

Zaměstnanci Kremlu se podle médií mají kvůli bezpečnosti vzdát telefonů od Applu

Někteří zaměstnanci ruské prezidentské administrativy dostali pokyn, aby se zbavili chytrých telefonů iPhone společnosti Apple, napsal ruský deník Kommersant. Podle… [přečíst]

Šéf OpenAI se obává vlivu umělé inteligence na práci, volby a dezinformace

Šéf společnosti OpenAI, z jejíž dílny vzešel chatovací robot ChatGPT, má podle médií trochu obavy z umělé inteligence a z… [přečíst]

Nástroj pro využití obrovského množství nevyužitých dat z výzkumů vyvinuli vědci z FIT ČVUT

Výzkumy v genetice, biomedicíně, archeologii nebo ekologii za sebou zanechávají obrovské množství dat, jejichž zpětné využití je však problematické. Tato… [přečíst]

Průzkum: Češi hrají nejraději na počítači, čtvrtina ale touží po PlayStation 5

Mezi českými hráči vedou počítače a notebooky. Skoro 62 % aktivně hrajících Čechů využívá pro herní účely nejraději specializované herní… [přečíst]

Vývojáři Elden Ring zveřejnili statistiky o úmrtí ve hře

Není žádným tajemstvím, že ve hře Elden Ring se často umírá. Vývojáři nově zveřejnili zajímavé statistiky počtu úmrtí ve hře.… [přečíst]

Německé úřady vypnuly údajně největší pračku peněz na darknetu

Německé úřady vypnuly údajně největší pračku peněz na darknetu, tedy obtížně přístupné, anonymní části internetu. Přes odpojený portál ChipMixer zločinci… [přečíst]

Gog zahajuje jarní výprodej

Digitální obchod s počítačovými hrami GOG spouští jarní slevy a kromě toho rozdává zdarma hru pro všechny hráče. Jarní slevy… [přečíst]

Activision jen tak neopustí Call of Duty Mobile

Call of Duty Mobile je populární mobilní hra, kterou vyvíjí Activision. Nedávno se však objevily zprávy, že tato hra bude… [přečíst]

Samsung chce v Koreji mohutně investovat do výrobní základny na mikročipy

Jihokorejská společnost Samsung Electronics plánuje v příštích 20 letech investovat 300 bilionů wonů (5,1 bilionu Kč) do výroby mikročipů, o… [přečíst]

Google představil nové funkce pro tvorbu textů založené na umělé inteligenci

Společnost Google představila nové funkce založené na umělé inteligenci (AI), které uživatelům pomohou při vytváření textů v její internetové poště… [přečíst]

Emotet: Vyhýbá se zabezpečení maker prostřednictvím příloh OneNote

Notoricky známý malware Emotet, který se po krátké přestávce vrátil, je nyní distribuován prostřednictvím e-mailových příloh Microsoft OneNote ve snaze… [přečíst]

EHang uskutečnil první autonomní osobní let nad Japonskem

Poskytovatel technologické platformy městské letecké mobility (UAM) EHang dokončil svou první autonomní letovou ukázku s cestujícími v Japonsku. Elektrický letoun… [přečíst]

Ministerstvo financí znemožní využívání TikToku na služebních zařízeních

Ministerstvo financí znemožní využívání aplikace TikTok na služebních zařízeních, která mají přístup k informačním systémům úřadu. Národní úřad pro kybernetickou… [přečíst]

Creative Assembly otevírá již třetí studio

Vývojáři populární série Total War otevírají třetí vývojářské studio a připravují se na nadcházející projekty. Vývojáři z Creative Assembly otevírá… [přečíst]

Esport Derby východočeských univerzit je úspěšně za námi

Tradiční Esport Derby východočeských univerzit – Pardubice vs Hradec králové – se letos pořádalo v Pardubicích a s pomocí Ovachampu.… [přečíst]

Známý insider potvrzuje vývoj PlayStation 5 Pro

Podle nedávných úniků se zdá, že se na trhu se skutečně brzy objeví nová a vylepšená verze konzole PlayStation 5… [přečíst]

Zemřel herec a dabér Lance Reddick, známý ze série filmů John Wick či ze hry Quantum Break

Ve věku 60 let zemřel americký herec a dabér Lance Reddick. Proslavil se například ve filmové sérii o Johnovi Wickovi,… [přečíst]

Zveřejněny nové záběry Layers of Fear

Nadcházející hororová hra Layers of Fear, která bude obsahovat první dvě hry z této úspěšné série, se představila v nových… [přečíst]

Rajčata v ohrožení! Heinz spouští kampaň ve Fortnite

Oblíbený výrobce kečupu a fazolových konzerv Heinz se spojuje s Fortnite a spouští kampaň varující před celosvětově snižující se kvalitou… [přečíst]

Vývojáři Rust zrušili komunitní událost kvůli obavám z bezpečnosti

Vývojářské studio Facepunch Studios, které stojí za hrou Rust, zrušilo plánovanou malou akci v kavárně v San Franciscu, která se… [přečíst]

EK navrhla změny trhu s elektřinou, chce více dlouhodobých smluv

Dodavatelé elektrické energie budou mít povinnost nabízet klientům v Evropské unii různé varianty kontraktů, včetně smlouvy s pevnou cenou elektřiny.… [přečíst]

Green Mountain postaví pro TikTok 90-150MW datové centrum v Norsku

Čínská platforma TikTok bude využívat datové centrum v Norsku s kapacitou až 150 MW. Areál OSL2-Hamar, postavený a provozovaný společností… [přečíst]

Vejce v EU za rok zdražila o 30 procent, nejvyšší růst má s 85 procenty ČR

Ceny vajec byly v lednu v Evropské unii meziročně vyšší o 30 procent, uvedl ve své dnešní zprávě evropský statistický… [přečíst]

Apcoa a BP Pulse vytvoří evropskou síť EV hubů

BP Pulse a Apcoa Parking Group podepsaly dohodu o otevření více než 100 rychlonabíjecích uzlů pro elektromobily po celé Evropě,… [přečíst]

Google odstranil dalších 6 000 YouTube kanálů spojených s operacemi čínského vlivu

Proč ten povyk kolem TikToku a jeho potenciálního spojení s Komunistickou stranou Číny a proč vlády po celém světě stále… [přečíst]

Rubicon zavádí chytré odpadové služby do dalších měst v USA

Společnost Rubicon, zabývající se inteligentním odpadem, hlásí, že přidala dalších 11 měst v USA na seznam obcí, které využívají její… [přečíst]

Výbor OSN o konopí: Legalizace a regulovaný trh porušují úmluvu OSN

Legalizace či zavedení regulovaného trhu s konopím je v rozporu s úmluvou OSN o omamných látkách, k jejímuž dodržování se… [přečíst]

Průmyslová produkce v lednu mírně klesla

Průmyslová produkce v lednu meziročně reálně klesla o 1,4 %. Meziměsíčně byla nižší o 2,7 %. Hodnota nových zakázek se… [přečíst]

Objem hypoték v únoru meziměsíčně vzrostl o 20 procent, sazby klesly

Banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 7,9 miliardy korun. Proti lednu to znamená nárůst o 20… [přečíst]

Ericsson a Comsol se zaměřují na jihoafrické doly se soukromými sítěmi

Švédský prodejce Ericsson uzavřel smlouvu s jihoafrickou společností Comsol o poskytování svého privátního 5G řešení, které společnosti Comsol umožní rozšířit… [přečíst]

Zhruba 87 pct zprostředkovatelů energií podle kontrol zneužilo důvěry klientů

Důvěry spotřebitelů zneužilo zhruba 87 procent zprostředkovatelů energií, které loni kontrolovala Česká obchodní inspekce. Obchodníci vůči spotřebiteli nejčastěji použili klamavé… [přečíst]

Verbatim Pro Qi Fast Wireless Car Charger FWC-03

Otočný držák telefonu do automobilu Verbatim Pro Qi Fast Wireless Car Charger FWC-03 nabízí uchycení mobilního zařízení při jízdě a… [přečíst]

Prohnutý herní monitor Philips Evnia 34M2C7600MV s VA panelem

Hledáte do svého herního koutu zajímavý monitor, který poskytne skvělý obraz, rychlou odezvu a úžasné barvy? Máte-li dost peněz na… [přečíst]

Java přinesla internetovému světu multimédia nebo internetové bankovnictví

Programovací jazyk Java pomáhá už skoro třicet let utvářet internetové prostředí a pojí se hned s několika významnými milníky. Díky… [přečíst]

Na pozici Business Intelligence Team Lead společnosti Millennium nastoupil Andrej Jenčo

Do čela nové divize AI a DATA Solutions společnosti Millennium, implementátora CRM, portálových a byznysových aplikačních řešení postavených na produktech… [přečíst]

Einstein GPT, první generativní umělá inteligence pro CRM na světě

Společnost Salesforce představila nedávno svou novinku Einstein GPT. Jde o první generativní technologii CRM s umělou inteligencí na světě, která… [přečíst]

Technologická konference 2023

Technologická konference 2023, s podtitulem UDRŽITELNÁ BUDOUCNOST: Člověk a moderní technologie, nabídne vedle vstupního zamyšlení nad potenciálem využití umělé inteligence… [přečíst]