IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 s účinností od 25.5.2018

Tyto informace poskytuje:
AVERIA LTD.
Company number 06972108
Enterprise House
2 Pass Street
OL9 6HZ Manchester – Oldham
United Kingdom,
kontaktní telefon: +420 773 626 295,
kontaktní email: events@averia.cz

na základě čl.13 nařízení EU 2016/679 (dále jen jako Nařízení).

1. Vysvětlení pojmů:
1.1. Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjekt údajů.
1.2. Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
1.3. Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.
1.4. Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů, vedená správcem.
1.5. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
1.6. Cookies jsou je malé množství dat, který WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
1.7. Pověřenec pro Ochranu osobních údajů je odborně způsobilý zástupce správce, který dohlíží na transparentnost a zákonné zpracování osobních údajů správcem, dále dohlíží na zajištění integrity dat – jejich zálohování a zabezpečení.

2. Správce (výše uvedená společnost) zpracovává osobní údaje dle Nařízení dle následujících
zásad:
2.1. Zákonnost – zpracovává pouze ty údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků
2.2. Účelovost – údaje jsou shromažďovány jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
2.3. Minimalizace – zpracovává maximální množství, které je nutné k plnění vyjádřených úkolů
2.4. Doba uložení – osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, kdy to je pro dané úkoly nezbytné
2.5. Integrita a důvěrnost – správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně před neoprávněným či protiprávným zpracováním a před ztrátou, zničením či poškozením.

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
3.1. Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem či objednávkou.
3.2. Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.
3.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.
3.4. Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.
3.5. Osobní údaje budou pracovávány a uchovány po dobu následujících 24 měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

4. Důvody zpracování
4.1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
* naplnění právních povinností správce (vedení účetní, daňové a archivní).
* marketingové a obchodní nabídky správce (stažení časopisu, nabídka konferencí, školení a dalších eventů).
* vedení Databáze fyzických osob.
* ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

5. Práva a povinnosti subjektu údajů
5.1. Subjekt je povinen správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
5.2. Subjekt je povinen správci poskytnout ověření poskytnutých údajů.
5.3. Subjekt má práva od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům
5.4. Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů
5.5. Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů
5.6. Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů
5.7. Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.
5.8. Svá práva může subjekt uplatnit:
5.8.1. Datovou schránkou: viz rejstřík
5.8.2. Emailem: events@averia.cz
5.8.3. Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen, viz. bod 5.1.)

6. Práva a povinnosti správce
6.1. Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů
6.2. Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.
6.3. Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.
6.4. Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak. V takovém případě, se lze odvolat na bod 5.3.

7. Oprávněný zájem správce – účely
7.1. Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplívající z obecně právních závazků, předpisů a smluv. Zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a ve vztahu k smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně závaznými předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.
7.2. Ochrana majetku správce, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do objektů správce.
Po dobu do 3 dnů od pořízení záznamu.
7.3. Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 10 let.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů
8.1. Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy správce. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu.
8.2. Subjekt údajů může dle bodu 4.7. tento souhlas kdykoli odvolat.
8.3. Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu.

9. Způsob zpracování osobních údajů
9.1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně
9.2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.
9.3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a Nařízením.

10. Cookies
10.1. Správce na svých internetových stránkách používá „cookies“, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie. (Více informací o cookies najdete ZDE.)

11. Platnost
11.1. Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce e-mailem, nebo jiným vhodným komunikačním kanálem informuje fyzickou osobu nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.
11.2. Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

Sociální sítě:

Časopis ICT NETWORK NEWS:

ICT NETWORK NEWS 5-2022 cover
Přehled zpráv AVERIA.NEWS:
Vzdělávání zaměstnanců důležitou zbraní v boji proti kybernetickým útokům

Rostoucí podíl dat přístupných on-line, přechod na většinovou práci z domova během pandemie a válka na Ukrajině přinesly zvýšený počet… [přečíst]

Arrow podepsalo distribuční smlouvu s Cycloid

Společnost Arrow Electronics podepsala celoevropskou distribuční smlouvu s firmou Cycloid, která se specializuje na nástroje DevOps a hybridní cloudy. Celé… [přečíst]

Nokia předělává japonské výzkumné zařízení, aby předvedla end-to-end Local 5G portfolio a Lab-as-a-Service

Společnost Nokia oznámila otevření svého přepracovaného Advanced Technology Center (ATC), jehož cílem je otestovat a předvést end-to-end portfolio Local 5G… [přečíst]

Partneři poskytnou komplexní řešení pro chytrá města a IoT

Společnosti Senet a Ready Wireless se spojily, aby dodaly end-to-end podniková a komunální řešení IoT, která kombinují platformu pro správu… [přečíst]

Plán převzetí Twitteru je pozastaven

Plán převzetí internetové společnosti Twitter zhruba za 44 miliard dolarů (více než bilion Kč), které za podnik nabídl šéf americké… [přečíst]

IdeaSense posiluje své řady a do týmu vítá Jana Janíka

Inovační společnost IdeaSense se rozrostla o nového člena. Jan Janík, který ve firmě působí od roku 2013 jako aktivní člen… [přečíst]

Meziroční růst cen zemědělských výrobců byl nejvyšší od roku 1992

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 8,0 % a meziročně o 35,3 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o… [přečíst]

Hospodaření VZP: Chyby u fondu prevence, netransparentní postup, skryté financování výzkumu

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky (VZP), a to hlavně v letech 2018 až 2019.… [přečíst]

Zakázat Trumpovi Twitter byla podle Muska chyba

Zakázat Donaldu Trumpovi psaní příspěvků na Twitter byla chyba a napříště by tato sociální síť neměla trvalé zákazy vydávat, řekl… [přečíst]

Remake původního Gothicu se dočká pravděpodobně co-op

Kdo by neznal legendární Gothic. Fanoušci série mohou jásat, jelikož chystaný remake se pravděpodobně dočká režimu kooperace (co-op). Gothic Remake… [přečíst]

V ČR zahájila činnost první virtuální klinika

V ČR zahájila provoz virtuální klinika Dr. Digital zaměřená na poskytování služeb telemedicíny pacientům. Společnost uvedla, že z hlediska nabídky… [přečíst]

Techland odkládá příběhové rozšíření pro Dying Light 2

Polské studio Techland zklamalo nedávným oznámením své fanoušky. Očekávané příběhové rozšíření pro Dying Light 2 se odkládá. Další odklad před… [přečíst]

Českými telefony se šíří virus napadající Android, rozesílá statisíce zpráv

Sítěmi českých mobilních operátorů se začal šířit přes MMS a SMS zprávy nebezpečný malware Flubot. Virus cílí na uživatele chytrých… [přečíst]

V Coventry se otevírá první centrum pro létající taxíky na světě

V britském městě Coventry byla otevřena první ukázka plně funkčního uzlu pro elektrická vozidla pro vertikální vzlet a přistání (eVTOL)… [přečíst]

Slovensko vyškolí seniory na používání vyspělých technologií, rozdá jim tablety

Slovensko chce vyškolit 172 800 seniorů na používání informačních a komunikačních technologií, absolventům kurzů také rozdá tablety. Projekt zhruba za… [přečíst]

Vědci vyvíjí jedlé obaly na potraviny. Snížit chtějí množství plastového odpadu

Na obaly, které se dají sníst společně s potravinou, se zaměřili vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Aktuálně… [přečíst]

Kolokace Q1 2022: Digital Realty, Equinix, American Tower a Iron Mountain

Hlavní veřejně kotované společnosti zabývající se kolokací zveřejnily své výsledky hospodaření za Q1 2022. Equinix i Digital Realty vykázaly za… [přečíst]

Apple končí s hudebním přehrávačem iPod

Americká technologická společnost Apple se po více než dvou desetiletích loučí se svým hudebním přehrávačem iPod. Firma dnes oznámila, že… [přečíst]

Remedy odhalilo nové obrázky z Alan Wake 2 + Alan Wake Remastered vyjde na Switch

Alan Wake slaví 12. výročí a při této příležitosti finské studio Remedy odhalilo, že Alan Wake Remastered vyjde také na… [přečíst]

Netflix koncem roku zavede levnější předplatné s reklamou

Netflix se chystá v posledních třech měsících roku zavést levnější předplatné, které ale podmíní vysíláním reklamy. Podle zdrojů deníku The… [přečíst]

Rusko je za kyberútoky, které zasáhly Kyjev na začátku invaze, tvrdí Londýn a EU

Za masivním kybernetickým útokem, který na začátku války vyřadil z provozu weby ukrajinské vlády, parlamentu, ministerstva zahraničí i některých bank,… [přečíst]

Podívejte se na částečné zatmění Měsíce

V noci z 15. na 16. května 2022 nastane částečné zatmění Měsíce. Úplňkový měsíční kotouč v tu chvíli naleznete na… [přečíst]

Velký fotbalový rozchod je tu, kdo na něm bude tratit?

FIFA a EA již oficiálně nebudou partnery. EA se osamostatňuje a FIFA tvrdí, že i tak hry s její licencí… [přečíst]

Květnové Games with Gold nepřekvapují

Games With Gold již nějakou dobu nepřekvapují žádným větším titulem a prostě sází na méně známé kousky. Jinak tomu není… [přečíst]

Konference DIGIMEDIA 2022 bude řešit téma budoucnosti terestrického televizního vysílání

Zůstane zachovaný bezplatný příjem terestrického vysílání na klasickou anténu, nebo si budou muset čeští diváci po roce 2030 platit satelitní,… [přečíst]

Ovládejte osvětlení z mobilu

Ačkoliv se dá smart home neboli chytrá domácnost definovat různě a každý pod tímto pojmem může chápat něco jiného, na… [přečíst]

Byl odhalen datum vydání Apex Legends Mobile

Herní vývojář Electronic Arts včera odhalil datum vydání mobilní verze Apex Legends. Kdy se dočkáme? Apex Legends na mobilech již… [přečíst]

Fabini zavádí pozici kreativního ředitele

Po více než dvou letech na trhu a patnácti tisících prodaných kusech nádobí zavádí značka nádobí Fabini pozici kreativního ředitele,… [přečíst]

Čína chce, aby se úřady a státní firmy zbavily zahraničních počítačů

Čína nařídila vládním úřadům a státním podnikům nahradit během dvou let osobní počítače zahraničních značek domácími alternativami. Informovala o tom… [přečíst]

Čtyři pětiny Čechů pociťují dopady inflace na vlastní úspory

Výsledky průzkumu Broker Consulting ukázaly, že 90,5 % Čechů nechává své finance na běžném účtu. Nejčastěji jde o lidi ve… [přečíst]

Výrobce čipů MaxLinear koupí firmu Silicon Motion za čtyři miliardy USD

Americký výrobce čipů MaxLinear koupí tchajwanskou firmu Silicon Motion Technology za téměř čtyři miliardy USD (93,4 miliardy Kč). Vznikne tak… [přečíst]

ČTÚ neřeší zhoršení příjmu TV signálu pro desetitisíce lidí

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) neřeší podle ministra průmyslu a obchodu problémy spojené se zhoršením terestrického příjmu televizního vysílání po přechodu… [přečíst]

Bitcoin je pod 34.000 USD, od maxima v listopadu už ztratil polovinu hodnoty

Cena Bitcoinu klesla pod 34.000 dolarů a od listopadového maxima už tato nejznámější kryptoměna odepsala přes polovinu hodnoty. Propad akciových… [přečíst]

Start Poldy 7 zdrtili piráti, kopie mezi ně šla od přispěvatele

Sedmý díl Poldy může být klidně i tím posledním. Na vině jsou mimo jiné i piráti, kteří se na hru… [přečíst]

ATC oficiálním distributorem XIAOMI

Společnost AT Computers se stala oficiálním distributorem mobilních telefonů Xiaomi a Redmi. Navazuje tak na již probíhající spolupráci se značkou… [přečíst]

Do vedení společnosti ŠKODA AUTO DigiLab nastoupil Tillmann Stauske

Tillmann Stauske je ve společnosti ŠKODA AUTO vedoucím oddělení Customer Journey Strategy. Od 1. května současně působí vedle Ivy Benešové… [přečíst]

Jarní část letošní Robosoutěže FEL ČVUT vyhrál tým gymnázia z Ostravy

Letošní jarní kolo Robosoutěže pořádané Fakultou elektrotechnickou ČVUT opět potvrdilo, že robotika je populární i na základních školách a víceletých… [přečíst]

Potraviny z Alberta si nově zákazníci objednají i přes web

Od května mohou zákazníci k objednání potravin využít kromě aplikace i webové stránky. Albert Domů Zdarma také rozšiřuje sortiment o… [přečíst]

První Onlajnov osvětlil eCommerce nadšencům téma Zákaznické péče

Minikonference Onlajnov s tématem Zákaznická péče v praxi přivítala účastníky v kinobaru Etáž v Dolní oblasti Vítkovic. První květnový čtvrtek… [přečíst]

Průzkum: Plány na dovolenou

Dovolenou ano, ale pokud možno za méně peněz než loni. A do zahraničí je to letos zřejmě na nějakou dobu… [přečíst]

Red Hat rozšiřuje portfolio cloudových služeb

Red Hat oznámil novinky ve svém portfoliu Red Hat Cloud Services, které přinášejí plně řiditelné a zjednodušené uživatelské prostředí při… [přečíst]

Ministryně obrany navštívila slovenský veletrh obranného průmyslu IDEB

Ministryně obrany Jana Černochová se v úterý 10. května jako čestný host zúčastnila zahájení veletrhu obranných technologií IDEB ve slovenské… [přečíst]

Zaměstnání občana Ukrajiny pod dočasnou ochranou musí zaměstnavatelé ohlásit

Podle informací od zaměstnavatelů, které podali Úřadu práce ČR, k nim ke konci dubna nastoupilo celkem 35 943 občanů Ukrajiny… [přečíst]

DEAC postaví 10MW datové centrum v Rize v Lotyšsku

Lotyšská společnost pro datová centra DEAC plánuje nové zařízení v hlavním městě Rize. Společnost oznámila plány na 10MW zařízení s… [přečíst]

Maloobchod – březen 2022

Meziročně se tržby v maloobchodě v březnu zvýšily reálně o 5,4 %, meziměsíčně klesly o 0,1 %. Meziměsíčně se tržby… [přečíst]

Stavebnictví – březen 2022

Stavební produkce v březnu reálně meziročně vzrostla o 8,2 %. Meziměsíčně byla nižší o 3,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně… [přečíst]

Průmysl – březen 2022

Průmyslová produkce v březnu meziročně reálně vzrostla o 0,4 %. Meziměsíčně byla vyšší o 2,6 %. Hodnota nových zakázek se… [přečíst]

Desítky milionů chudých amerických domácností budou mít internet zdarma

Dvacet internetových společností v USA souhlasilo s poskytováním zlevněných služeb Američanům s nízkými příjmy. Díky dříve schváleným federálním dotacím by… [přečíst]

Češi do konce dubna nakoupili kryptoměny za 1,5 mld. Kč, o polovinu míň než loni

Češi za první čtyři měsíce letošního roku nakoupili kryptoměny za zhruba 1,5 miliardy korun, což je zhruba o polovinu méně… [přečíst]

Přírodní posílení imunity

V dnešní době je potřeba co nejvíce podpořit imunitu, aby naše tělo dokázalo co nejlépe zvládnout stres a pracovní zátěž.… [přečíst]