IT SECURITY NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na IT bezpečnost a související témata. #security #bezpečnost #ITSECNN

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 s účinností od 25.5.2018

Tyto informace poskytuje:
AVERIA LTD.
Company number 06972108
Enterprise House
2 Pass Street
OL9 6HZ Manchester – Oldham
United Kingdom,
kontaktní telefon: +420 773 626 295,
kontaktní email: events@averia.cz

na základě čl.13 nařízení EU 2016/679 (dále jen jako Nařízení).

1. Vysvětlení pojmů:
1.1. Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjekt údajů.
1.2. Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
1.3. Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.
1.4. Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů, vedená správcem.
1.5. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
1.6. Cookies jsou je malé množství dat, který WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
1.7. Pověřenec pro Ochranu osobních údajů je odborně způsobilý zástupce správce, který dohlíží na transparentnost a zákonné zpracování osobních údajů správcem, dále dohlíží na zajištění integrity dat – jejich zálohování a zabezpečení.

2. Správce (výše uvedená společnost) zpracovává osobní údaje dle Nařízení dle následujících
zásad:
2.1. Zákonnost – zpracovává pouze ty údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků
2.2. Účelovost – údaje jsou shromažďovány jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
2.3. Minimalizace – zpracovává maximální množství, které je nutné k plnění vyjádřených úkolů
2.4. Doba uložení – osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, kdy to je pro dané úkoly nezbytné
2.5. Integrita a důvěrnost – správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně před neoprávněným či protiprávným zpracováním a před ztrátou, zničením či poškozením.

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
3.1. Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem či objednávkou.
3.2. Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.
3.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.
3.4. Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.
3.5. Osobní údaje budou pracovávány a uchovány po dobu následujících 24 měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

4. Důvody zpracování
4.1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
* naplnění právních povinností správce (vedení účetní, daňové a archivní).
* marketingové a obchodní nabídky správce (stažení časopisu, nabídka konferencí, školení a dalších eventů).
* vedení Databáze fyzických osob.
* ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

5. Práva a povinnosti subjektu údajů
5.1. Subjekt je povinen správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
5.2. Subjekt je povinen správci poskytnout ověření poskytnutých údajů.
5.3. Subjekt má práva od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům
5.4. Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů
5.5. Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů
5.6. Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů
5.7. Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.
5.8. Svá práva může subjekt uplatnit:
5.8.1. Datovou schránkou: viz rejstřík
5.8.2. Emailem: events@averia.cz
5.8.3. Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen, viz. bod 5.1.)

6. Práva a povinnosti správce
6.1. Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů
6.2. Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.
6.3. Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.
6.4. Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak. V takovém případě, se lze odvolat na bod 5.3.

7. Oprávněný zájem správce – účely
7.1. Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplívající z obecně právních závazků, předpisů a smluv. Zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a ve vztahu k smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně závaznými předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.
7.2. Ochrana majetku správce, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do objektů správce.
Po dobu do 3 dnů od pořízení záznamu.
7.3. Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 10 let.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů
8.1. Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy správce. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu.
8.2. Subjekt údajů může dle bodu 4.7. tento souhlas kdykoli odvolat.
8.3. Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu.

9. Způsob zpracování osobních údajů
9.1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně
9.2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.
9.3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a Nařízením.

10. Cookies
10.1. Správce na svých internetových stránkách používá „cookies“, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie. (Více informací o cookies najdete ZDE.)

11. Platnost
11.1. Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce e-mailem, nebo jiným vhodným komunikačním kanálem informuje fyzickou osobu nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.
11.2. Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

Sociální sítě:

Časopis ICT NETWORK NEWS:

ICT NETWORK NEWS 1-2024 cover
Přehled zpráv AVERIA.NEWS:
Do ČR se loni vrátily záporné ceny elektřiny, bylo jich nejvíce od roku 2015

Do Česka se v loňském roce po energetické krizi ve zvýšené míře vrátily takzvané záporné ceny elektřiny, kdy výrobci platí [přečíst]

Demo Dragon’s Dogma 2 může dorazit brzy

Podle nedávné aktualizace na Steamu se objevily indicie, že demoverze vysoce očekávaného RPG Dragon’s Dogma 2 od Capcomu by mohla [přečíst]

ČR poskytla válečným uprchlíkům humanitární dávky za 16,33 mld Kč

Česko poskytlo válečným uprchlíkům z Ukrajiny na humanitárních dávkách od začátku války do poloviny února zhruba 16,33 miliardy korun. Stát [přečíst]

Warframe míří na zařízení Apple

Již 20. února se dočká kooperativní sci-fi střílečka Warframe vydání na zařízeních Apple, oznámilo vydavatelství Digital Extremes. Warframe na Applu [přečíst]

Nová japonská raketa H3 po loňském nezdaru vynesla satelity na oběžnou dráhu

Japonsko vyslalo do vesmíru svou novou raketu H3, která úspěšně vynesla na oběžnou dráhu dva funkční mikrosatelity, informovaly světové tiskové [přečíst]

Evropská komise dá Applu pokutu asi 500 milionů eur kvůli streamování hudby

Evropská komise (EK) vyměří americké technologické společnosti Apple pokutu kolem 500 milionů eur (téměř 13 miliard Kč) za porušování antimonopolních [přečíst]

MMR: Výdaje na digitalizaci stavebního řízení by měly činit miliardu korun

Celková částka vyčleněná ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) na digitalizaci stavebního řízení by v horizontu dvou až tří let měla [přečíst]

MMR navýšilo podporu pro projekty 5G v regionech o téměř 21,5 milionu korun

Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo příjem žádostí do výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony. [přečíst]

Nová auta za poslední rok zdražila minimálně dvojnásobně proti inflaci

Ceníkové ceny nových aut u obchodníků vzrostly za poslední rok o pět až 15 procent podle modelu. Zdražování tak bylo [přečíst]

EuroHPC JU vyhlásilo tendr na dodavatele kvantového počítače konsorcia LUMI-Q

Celoevropský společný podnik EuroHPC (EuroHPC JU) vyhlásil výběrové řízení na dodavatele nového kvantového počítače konsorcia LUMI-Q, který bude umístěn v [přečíst]

Evropské certifikace ICT produktů se posouvají od teoretických konceptů k praktické realizaci

Evropská komise udělala významný krok vpřed v oblasti kybernetické bezpečnosti, když 31. ledna 2024 přijala prováděcí nařízení k prvnímu dobrovolnému certifikačnímu schématu [přečíst]

Na PlayStation Plus dorazí v únoru 13 nových her

Sony oznámila příchod 13 nových her do katalogu PlayStation Plus v únoru. Hráči si mohou vychutnat napínavé závody v Need [přečíst]

VoZP zvyšuje příspěvky pro těhotné a maminky po porodu

VoZP zvýšila příspěvek pro těhotné a maminky po porodu a spustila nový program Zdravý pojištěnec. U zdravotní pojišťovny bychom neměli [přečíst]

Evropské certifikace ICT produktů se posouvají od teoretických konceptů k praktické realizaci

Evropská komise udělala významný krok vpřed v oblasti kybernetické bezpečnosti, když 31. ledna 2024 přijala prováděcí nařízení k prvnímu dobrovolnému certifikačnímu schématu [přečíst]

NÚKIB: Upozornění na kompromitaci routerů Ubiquity Edge OS aktérem sponzorovaným ruským státem

Podle informací amerického ministerstva spravedlnosti a jejich tiskové zprávy měl ruským státem sponzorovaný aktér APT28 (též známý jako Forest Blizzard, [přečíst]

Xbox Game Pass od Microsoftu dosahuje nového milníku

V rámci nejnovějšího business updatu Microsoftu bylo oznámeno, že služba Xbox Game Pass nyní překročila 34 milionů předplatitelů, což představuje [přečíst]

Diablo IV míří do předplatného Xbox Game Pass

Na včerejším Xbox podcastu zaznělo mnoho novinek týkající se směřování celé herní divize. Kromě toho bylo zmíněno, že Diablo IV [přečíst]

Microsoft oznamuje přenést některé exkluzivní hry na jiné konzole

Phil Spencer spolu se Sarah Bond, prezidentkou Xboxu, a Mattem Bootym, šéfem Xbox Game Studios, sdíleli důležité aktualizace týkající se [přečíst]

Oxford nasadí jednu z největších britských flotil elektrických autobusů

Společnost pro přepravu cestujících Go-Ahead Group se připojila k partnerům v Oxfordu, aby pro britské univerzitní město uvedla na trh [přečíst]

Inovační pilot bude testován na vládní budově v Tallinnu

Jeden ze čtyř vítězů Tallinnovation 2023 začne pomocí mionových skenerů měřit průřez vnější fasády hlavní vládní budovy města Tallinn (nachází [přečíst]

Stavební práce na 3D tištěném datovém centru v Německu dokončeny

V německém Heidelbergu byla dokončena 3D tištěná stavba sady budov, která má být použita jako datové centrum. Realitní developer a [přečíst]

AURES Holdings rozšiřuje vedení, společným generálním ředitelem skupiny se stal Petr Vaněček

Společnost AURES Holdings, která provozuje síť autocenter AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama, jmenovala nově do pozice co-CEO (společného [přečíst]

ÚOHS uložil rekordní pokutu 125 milionů korun za protisoutěžní jednání společnosti ELECTROLUX

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal společnost ELECTROLUX, s.r.o., pokutou ve výši 125 404 000 korun za dlouholeté protisoutěžní jednání. [přečíst]

Úřad představil výsledky sektorových šetření na trhu s cukrem i v oblasti významné tržní síly

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes na online tiskové konferenci zveřejnil výsledky sektorového šetření na trhu výroby a prodeje cukru [přečíst]

Helldivers 2 se aktuálně stává nejdiskutovanější hrou

Helldivers 2, očekávané pokračování oblíbené kooperativní střílečky, přistálo na PlayStation 5 a PC s bouřlivým úspěchem. Přes počáteční technické potíže [přečíst]

Seminář: Sítě FTTx v roce 2024

Zveme vás na 17. ročník tradičního semináře zaměřeného na optické přístupové sítě, který pořádá společnost PROFiber Networking. Odborným garantem této akce [přečíst]

Soul spouští autonomní noční autobus

Soulská metropolitní vláda (SMG) zahájila provoz pozdní noční autobusové dopravy s autonomním řízením. Jako veřejný způsob dopravy bude autonomní noční [přečíst]

Konference: Umělá inteligence, kyberbezpečnost a cloudové služby v praxi firem i organizací

Chcete vědět jak využít aktuálních technologických možností při výrobě a chodu firmy či organizace a jak všechny digitalizované procesy zabezpečit [přečíst]

China Mobile tvrdí, že vypustila první 6G testovací satelit na světě

China Mobile, největší světový telekomunikační operátor podle mobilních předplatitelů, uvedl, že úspěšně vypustil to, co tvrdí, že je prvním satelitem [přečíst]

Supernal předvedla na CES 2024 koncept elektrického létajícího taxi

Advanced Air Mobility (AAM) společnost Supernal, vlastněná Hyundai Motor Group, představila na výstavě spotřební elektroniky CES 2024 produktový koncept letounu [přečíst]

Faraday oznamuje plány na vývoj 64jádrového SoC na bázi Arm na technologii Intel 18A

Faraday Technology Corporation, lídr v oblasti návrhových služeb ASIC a IP řešení, oznamuje svou spolupráci se společnostmi Arm a Intel [přečíst]

Moravskoslezská místa pro dálkové monitorování zdraví využívá asi 200 lidí

Moravskoslezský kraj provozuje pět kontaktních míst, které umožňují dálkově sledovat zdravotní stav pacientů. Takzvané TeleMedPointy, které začaly fungovat loni na [přečíst]

Escape From Tarkov přidává mikrotransakce

Battlestate Games oznámilo zavedení mikrotransakcí do své taktické střílečky Escape From Tarkov. Tento krok je součástí aktualizace 0.14.1.0. Escape From [přečíst]

Bezpilotní osobní letoun debutuje nad Guangzhou a Hefei

Společnost EHang Holdings, která provozuje technologickou platformu městské letecké mobility (UAM), oznámila, že dokončila debutové komerční letové ukázky svých certifikovaných [přečíst]

ESG FÓRUM 2024

Již 13.3.2024 se bude konat ESG FÓRUM, s podtitulem: Za svět udržitelnější: Podnikání na rozcestí. Technologické inovace a strategie pro [přečíst]

ESG FÓRUM 2024

Již 13.3.2024 se bude konat ESG FÓRUM, s podtitulem: Za svět udržitelnější: Podnikání na rozcestí. Technologické inovace a strategie pro [přečíst]

Meta zpochybňuje předpisy EU týkající se poplatků za dohled

Technické předpisy EU i nadále představují výzvy pro poskytovatele sociálních médií, i když toto vypadá spíše jako jemné doladění, pokud [přečíst]

Rijád vyvíjí plán chytrého města

Společnost King Abdullah Financial District Development and Management Company (KAFD DMC) a Saudská společnost pro umělou inteligenci (SCAI) oznámily partnerství [přečíst]

Singapur a Shenzhen posilují iniciativu inteligentních měst

Singapurské ministerstvo komunikací a informací (MCI) a Infocomm Media Development Authority (IMDA) uzavřely osm memorand o porozumění (MoU) s klíčovými [přečíst]

TSMC otevře druhou továrnu na výrobu polovodičů v japonském Kumamotu

TSMC otevře druhou továrnu na výrobu polovodičů v japonském Kumamotu, čímž se její celkové investice v zemi s podporou japonské [přečíst]

Americký úřad zakázal automatické hovory s hlasy vytvořenými umělou inteligencí

Americká Federální komise pro spoje (FCC) zakázala používání hlasů vygenerovaných umělou inteligencí v automatizovaných telefonátech využívaných k propagaci obchodních či [přečíst]

No Rest for the Wicked se odkládá o několik měsíců

Nejnovější projekt studia Moon Studios, známého díky hře Ori and the Blind Forest, hra No Rest for the Wicked, zaznamenává [přečíst]

Snapchat má nyní až 800 milionů aktivních uživatelů měsíčně

Po nepříliš dobré zprávě o výdělcích za 4. čtvrtletí, která způsobila propad akcií společnosti, Snap odhalil některé dobré zprávy, jako [přečíst]

DroneTech přivádí na český trh revoluci v oblasti inspekcí s využitím dronů a umělé inteligence

Společnost DroneTech založili experti na létání s drony a datovou analýzu. Na český trh tak přichází s unikátními službami v [přečíst]

Velký průvodce světem baterií

Baterie notebooků, mobilů, tabletů a dalších elektronických zařízení jsou nezbytnou součástí našeho každodenního života. V průměrné domácnosti bychom napočítali až [přečíst]

Lenka Helena Koenigsmark novou členkou dozorčí rady Y Soft

Lenka Helena Koenigsmark se od prosince 2023 stává novou nezávislou členkou dozorčí rady předního poskytovatele firemních digital office řešení Y [přečíst]

Nintendo hlásí impozantní prodeje: Zelda a Mario vedou

Nejnovější čtvrtletní zpráva Nintenda odhaluje ohromující prodejní čísla díky novým titulům Zelda a Mario. Překvapivě vysoké prodeje zaznamenaly i hry [přečíst]

Francie podpoří firmu Atos

Francie je připravena podpořit firmu Atos a bránit i desítky tisíc pracovních míst, které v této skupině zaměřené na softwarové [přečíst]

Meta začne označovat obrázky vytvořené umělou inteligencí od jiných firem

Americká internetová společnost Meta Platforms začne v příštích měsících odhalovat a označovat obrázky vytvořené umělou inteligencí (AI) jiných společností. Pomoct [přečíst]

OVH spouští cloudovou službu Local Zone Edge ve Španělsku a Belgii

OVHcloud spustil novou cloudovou službu Edge se dvěma pobočkami ve Španělsku a Belgii. Společnost oznámila otevření svých prvních dvou veřejných [přečíst]