Na vzdělávání v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti není nikdy pozdě

JCE

Network Security Monitoring ClusterMnožství kybernetických útoků na různé cíle stoupá. Odborníků na informační a kybernetickou bezpečnost je stále nedostatek. Začít s jejich vzděláváním až na vysoké škole neodpovídá požadavkům pracovního trhu, ani tempu rozvoje informační společnosti. Nově vznikající Junior centra excelence informační bezpečnosti mohou otevřít cestu ke kariéře v oblasti boje s kybernetickou kriminalitou pro mladé lidi studující střední školy po celé ČR. Alespoň jedno centrum excelence totiž vznikne v každém kraji.

Nedávné ransomware útoky na nemocnici v Benešově, ale také na fakultní nemocnici v Brně, přitáhly k problematice kybernetické bezpečnosti pozornost veřejnosti. Ve skutečnosti je to ale jen špička ledovce. Jak dokazují i statistiky evropských institucí, množství kybernetických útoků na kritickou infrastrukturu neustále stoupá. Spolu s tím také roste poptávka po odbornících schopných s kyberzločinci bojovat. S jejich výchovou má pomoci iniciativa sdružení Network Security Monitoring Cluster, v němž spolupracují přední české firmy zaměřené na oblast bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti v ICT. Významným partnerem NSM Clusteru z akademické sféry je také Masarykova univerzita. A právě ve spolupráci s ní se zrodil projekt, Koncepce Junior center excelence informační bezpečnosti v ČR.

Na vzdělání v oboru kybernetické bezpečnosti není nikdy brzy

I když ne každý může být odborníkem na informační a kybernetickou bezpečnost, alespoň základní znalosti v této oblasti potřebuje dnes každý. Díky spolupráci NSM Clusteru a Masarykovy univerzity byl iniciován proces vzniku jednoho junior centra excelence informační bezpečnosti na vybrané střední škole v každém regionu. Do projektu se zapojují výjimečné, progresivní střední školy se zaměřením na výuku informačních technologií a nově i informační a kybernetické bezpečnosti. Školy se k zapojení do projektu mohou přihlásit samy, případně budou vybrány ve spolupráci s Asociací krajů ČR. Projekt podporuje i autorita, gestor v této oblasti, NÚKIB. Osnovy výuky v těchto centrech vznikly ve spolupráci s NSM Clusterem, který tím naplňuje požadavky Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 – 2020 a akčního plánu k této strategii. Vzájemnou spolupráci a koordinaci center zapojených do tohoto programu zajišťuje Masarykova univerzita v Brně.

Jednotlivá centra excelence jsou z pohledu metodiky začleněna právě k této univerzitě, která je součástí CIH (Cybersecurity Innovation Hubu), multidisciplinárního prostředí pro výzkumné instituce, orgány veřejné moci, klastry, soukromé společnosti a ostatní subjekty působící v oblasti kybernetické bezpečnosti, zaměřené na spolupráci, sdílení informací, vzájemnou podporu, společný výzkum a implementaci inovací a špičkových technologií a řešení zajišťujících kybernetickou bezpečnost produktů, služeb a infrastruktur. Cílem je, aby se JCE IB staly jakýmsi etalonem vzdělávání v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti na středních školách.

Certifikace otevře přístup ke špičkovým technologiím

Škola, která se bude chtít stát jedním z Junior center excelence informační bezpečnosti (bude oprávněna používat toto označení), bude muset projít certifikačním procesem, který koncipuje MU. Ta bude zároveň, ve spolupráci s NSM Clusterem, pomáhat neustále zvyšovat odbornost těchto specializovaných škol. Ustavení JCE IB znamená, že škola nabízí moderní přístup k výuce informačních technologií a informační a kybernetické bezpečnosti. Jejím úkolem bude pak stát se jakýmsi evangelizačním centrem výuky boje s kyberzločinem v regionu. JCE IB se vybraná střední škola stane po završení procesu, který je popsán v Koncepci (viz https://www.nsmcluster.com/junior-centra-excelence-informacni-bezpecnosti-v-cr/). Škola tak nejen změní přístup k implementaci informační bezpečnosti v organizaci typu střední škola, umožní svým žákům a žákům ostatních středních škol kvalitnější výuku informační bezpečnosti v regionu díky vybudované moderní laboratoři v souladu s praxí v této oblasti, ale získá také možnost užší spolupráce jak s akademickou sférou, tak i s NSM Clusterem, včetně možnosti spolupráce s ostatními Junior centry excelence informační bezpečnosti v dalších krajích. Excelence totiž nespočívá jen ve výuce daného předmětu s využitím moderních technologií, ale i v přístupu k informační bezpečnosti ve škole samé, v předávání a sdílení znalostí, scénářů a zkušeností a sdílení techniky ostatním SŠ prostřednictvím vzdáleného přístupu do laboratoře v rámci regionu. Z tohoto důvodu je nutné, aby laboratoře JCE IB byly co nejvíce kompatibilní, stejně jako přístup k informační bezpečnosti a její výuce, což bude ověřeno právě v rámci certifikace.

Pokud bude mít škola zájem stát se JCE IB, může využít pomoci NSM Clusteru, jako autora celé Koncepce. Ten může pomoci se zpracováním Věcného záměru JCE IB, který vymezí hrubý odhad nákladů na vypracování studie proveditelnosti, vypracování projektové dokumentace a vlastní realizaci (aplikace organizačních a technických opatření, vybudování laboratoře).

V současné době jsou kandidáty na označení JCE IB školy v Praze a Brně. V procesu budování je SŠ v Královohradeckém kraji. V dalších šesti krajích jsou již známi kandidáti, kteří byli ve spolupráci s Asociací krajů určeni.